CS DE EN

Jsme advokátní kancelář s dlouholetou tradicí specializující se zejména na podnikatelskou sféru. Klademe důraz na osobní přístup a spokojenost našich klientů.

Oblasti poskytování právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v těchto oblastech :

Pracovní právo

Advokátní kancelář se specializuje také na otázky pracovního práva. V daném případě poskytuje pomoc zaměstnavatelům v oblasti přípravy a vyhotovování pracovních smluv, event. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, porady v oblasti pracovních úrazů, změn pracovních smluv a ukončování pracovněprávních vztahů. Řeší otázky spojené s náhradou škod způsobených zaměstnavateli, otázky spojené s prací přesčas, směnným provozem, dovolenou, náhradním volnem, mateřskou dovolenou, spojené v osobními dotazníky, ochranou dat, dále problémy související s překážkami na straně zaměstnavatele při výkonu práce, s odstávkami, evidencí docházky, s přesčasy – proplácení přesčasových hodin, náhradního volna, řešení pracovních úrazů, náhrad za ztrátu na výdělku, problematiku pracovních podmínek /šatní skříně, parkoviště apod./, problematiku zneužívání telefonů, e-mailů, adresy firmy, dat pro soukromé účely, otázky spojené s referentskými vozidly – školení, smlouvy, odpovědnost.

Advokátní kancelář pomáhá zaměstnavatelům při jednáních s odborovými organizacemi, při řešení otázek spojených s uzavíráním kolektivních smluv, jejich vypracováváním, event. změnami nutnými pro ochranu zájmů zaměstnavatele.
Advokátní kancelář se podílí na řešení otázek spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci, provádí konzultační činnost z hlediska zajištění zájmů zaměstnavatele a konzultační činnost v oblasti event. diskriminačních otázek.

V rámci své činnosti zpracovává advokátní kancelář směrnice, pracovní řády, dohody o hmotné odpovědnosti a jiné nezbytně nutné dokumenty, provádí jejich revize a jejich pravidelné aktualizace. Podílí se na vypracovávání smluv se statutárními zástupci společností, a to nejen na jejich přípravě, ale také na jejich projednání a event. řešení problémů s tím spojených. Věnuje se otázkám spojených s konkurenčními doložkami a otázkám spojených s ochranou zájmů zaměstnavatelů před zneužitím informací zaměstnanci. Pomáhá zaměstnavatelům při řešení otázek pracovních povolení cizích státních příslušníků, při jednáních na příslušných správních orgánech a při řešení postupů v těchto oblastech.

Obchodní právo

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby pro obchodní korporace. Specializuje se na obchodní právo v nejširším smyslu.
Advokátní kancelář stála u zrodu značného množství firem, a to jak podniků se zahraniční majetkovou účastí, tak podniků zakládaných výhradně českou klientelou. Advokátní kancelář se od svého založení, jako jedna z prvních, podílela na vytváření společných podniků, zakládala mimo jiné významné společné podniky zakládané německými a českými subjekty nebo subjekty z Velké Británie a USA.

V rámci své činnosti organizuje advokátní kancelář valné hromady, pořizuje z nich zápisy, spolupracuje s notáři při vyhotovování notářských zápisů a zajišťuje registraci změn v obchodních rejstřících. Podílí se na úpravě vztahů mezi společnostmi a společníky a vztahy členů statutárních orgánů a jiných orgánů společnosti s touto a se společníky nebo event. jinými subjekty. Podílí se na řešení likvidace nebo zániku obchodních korporací.
Advokátní kancelář se podílela na mnoha významných přeměnách obchodních společností a jejich restrukturalizačních projektech. V případě fúzí a akvizicí je tým advokátní kanceláře vedený jejím spoluzakladatelem JUDr. Oto Kunzem. Advokátní kancelář si získala v této oblasti značný respekt u klientely. Při řešení otázek fúzí a akvizic poskytuje advokátní kancelář expertní posudky a due diligence, které spočívají v komplexním právním posouzení dané části podniku nebo celého podniku. Tyto zprávy jsou vypracovány dle požadavku klienta v příslušné jazykové mutaci, včetně posouzení možných rizik spojených se zamýšlenou transakcí.

V rámci své činnosti advokátní kancelář zpracovává hlavní smlouvy, tj. smlouvy o prodeji akcií, o převodu obchodního podílu, o prodeji podniku nebo jeho části a veškerou dokumentaci pro celou fúzi nebo akvizici. V rámci jednání zastupuje advokátní kancelář klienty na tomto, podílí se na konkrétní realizaci celé transakce, a to až do jejího úplného ukončení. V případě nutnosti jedná s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Advokátní kancelář se podílí na vyhotovování všech druhů běžných obchodních smluv i smluv s mezinárodním prvkem, a to různých typů v příslušných jazykových mutacích. Dále se podílí na zastupování při jednáních o těchto smluvních dokumentech.

V oblasti práva hospodářské soutěže je poskytována pomoc v oblasti nekalosoutěžního jednání, při vyhodnocování veřejných zakázek, zastupování v případě námitek nebo odvolání ve veřejných soutěžích. Právní pomoc je poskytována i při zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Advokátní kancelář se podílí na zastupování klientů při uplatňování nároků v insolvenčním řízení. Dále se podílí při řešení otázek spojených s podnikáním podle živnostenského zákona.

Právní pomoc v oblasti obchodního práva je pomoc globální, je poskytována ve všech oblastech zájmů klienta s cílem poskytnout tomuto co nejlepší právní služby a především co nejlepší právní ochranu a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Trestní právo

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc především při zastupování poškozených klientů v adhezním řízení. V ostatních otázkách spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi.

Energetické právo

Advokátní kancelář zpracovává stanoviska ve věcech energetického auditu, provádí přípravu vstupních jednání a dokumentů týkajících se výstavby energetických celků, zpracovává smlouvy o dílo, smlouvy projektové, včetně smluv o financování, úvěrových smluv a dalších dokumentů z oblasti bankovního sektoru, dává stanoviska k veřejným zakázkám, účastní se na vyhodnocování zadávacího řízení, zpracování nabídek dle zadání jednotlivých zadavatelů a posouzení závěrů zadávacího řízení a zpracování opravných prostředků a zastupování v přezkumném řízení.

Nemovitosti (Občanské právo)

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v oblasti občanského práva, především v oblasti týkající se nákupu a prodeje nemovitostí, v oblasti zástavních smluv, jejich rušení a v rámci těchto věcí v zastupování při řízení před katastrem nemovitostí. Právní pomoc je poskytována také v oblasti další smluvní agendy, jako je uzavírání nájemních smluv. V rámci svého zaměření v oblasti občanského práva advokátní kancelář poskytuje poradenství v oblasti odpovědnosti za vady, v oblasti náhrady škody a v dalších oblastech.

Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Advokátní kancelář má mnoholeté zkušenosti s udržováním a správou průmyslových práv. Zastupuje své klienty na jednáních před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR a v jiných státech prostřednictvím svých partnerů. Advokátní kancelář vede spory na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví doma i v zahraničí. Zabývá se otázkami patentů a vynálezů, ochrannými známkami a nekalou soutěží.
V této oblasti poskytuje advokátní kancelář rozšířené služby v celním řízení na ochranu průmyslových práv a v případě sporů zastupuje klienty v těchto.
V rámci svých služeb provádí advokátní kancelář rešerše v rejstřících průmyslových práv. Jako specializací se zabývá otázkami autorského práva, otázkami ochrany obchodního tajemství.

Správní právo

V oblasti správního práva advokátní kancelář připravuje právní stanoviska týkající se rozhodnutí správních orgánů a dotýkajících se zájmů její klientely. Podílí se na jednáních se správními orgány a přijímání řešení v rámci těchto jednání. Zastupuje klienty při řízení se správními orgány i při odvolacím řízení ve smyslu ustanovení správního řádu.
Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti stavebního práva, tj. v oblasti uzavírání smluv v rámci stavebního řízení a územních rozhodnutí. S pomocí advokátní kanceláře vyrostlo na území České republiky několik závodů, z nichž minimálně čtyři je možné řadit k jedněm z největších.
V oblasti správního práva jsou klientům poskytovány právní služby v návaznosti na jejich požadavky a především z pohledu jejich ochrany a zájmů v co nejširším slova smyslu.

Finanční právo, směnečné a šekové právo

Advokátní kancelář se zabývá otázkami spojenými s bankovními operacemi, s otázkami zahrnující směnky, šeky, dluhopisy z pohledu jejich vyhotovování, uplatňování a řešení této problematiky v případě soudních sporů.
V rámci činnosti v této oblasti spolupracuje advokátní kancelář s externími spolupracovníky.

Mezinárodní právo soukromé a procesní, právo mezinárodního obchodu

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního. Zde vychází ze zkušeností svých zakladatelů, kteří byli činní také v oblasti výuky této právní disciplíny.
Právní pomoc je poskytována v rámci soukromoprávních vztahů s cizím prvkem, a to jak subjektům z ČR, tak ze zahraničí. Klientela je zastupována v českém, německém a anglickém jazyce.
V oblasti práva mezinárodního obchodu je také poskytována rozsáhlá právní pomoc při vyjednávání a uzavírání smluv, při vymáhání plnění závazků a v dalších oblastech. Dále advokátní kancelář poskytuje pomoc klientům v oblasti zahraničních investic, jejich ochrany na území ČR, provádí posuzování jednotlivých případů a zastupuje klienty při jednáních s příslušnými orgány.

Právo EU

Advokátní kancelář provádí právní poradenství i v této oblasti. Specializuje se na otázky hospodářské soutěže a smluvních vztahů, vyhodnocuje soulad příslušného případu s právem EU.

Řešení sporů

Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech ve všech oblastech. Zastupování je prováděno před obecnými soudy, stejně jako před stálými rozhodčími soudy nebo rozhodčími soudy ad hoc a správními orgány.
Dále je poskytována pomoc při vymáhání pohledávek, při zastupování ve všech věcech týkajících se obchodně právní tématiky, občanské tématiky, pracovně právní a správně právní tématiky.
Advokátní kancelář poskytuje poměrně široké služby v této oblasti při ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví.

Standardní nebo nadstandardní služby a vybavení

Své služby poskytuje advokátní kancelář prostřednictvím své kanceláře v Praze. V případě požadavku klienta je schopna se účastnit jednání v kterémkoliv místě v ČR i zahraničí.